มาตรา 4 ทวิ คนต่างด้าวที่จะเดินทางออกจากประเทศไทย ต้องเสียภาษีอากร
  • Dark
   Light

  มาตรา 4 ทวิ คนต่างด้าวที่จะเดินทางออกจากประเทศไทย ต้องเสียภาษีอากร

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 4 ทวิ คนต่างด้าวผู้ใดจะเดินทางออกจากประเทศไทยต้องเสียภาษีอากรที่ค้างชำระ และหรือที่จะต้องชำระแม้จะยังไม่ถึงกำหนดชำระ หรือจัดหาประกันเงินภาษีอากรให้เสร็จสิ้นตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรนี้ก่อนออกเดินทาง

  <<มาตรา 4 การแต่งตั้งเจ้าพนักงานและออกกฎกระทรวง มาตรา 4 ตรี การขอใบผ่านภาษีอากรของคนต่างด้าว>>