มาตรา 4 ทศ การให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากร
  • Dark
   Light

  มาตรา 4 ทศ การให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากร

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 4 ทศ ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายสั่งให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากรในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีอากรที่ได้รับคืนโดยไม่คิดทบต้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดโดยกฎกระทรวง

  ดอกเบี้ยที่ให้ตามวรรคหนึ่งมิให้เกินกว่าจำนวนเงินภาษีอากรที่ได้รับคืน และให้จ่ายจากเงินภาษีอากรที่จัดเก็บได้ตามประมวลรัษฎากรนี้


  <<มาตรา 4 นว โทษกรณีคนต่างด้าวที่ไม่มีใบผ่านภาษีอากร มาตรา 5 อำนาจหน้าที่และการควบคุมของกรมสรรพากร>>