มาตรา 4 นว โทษกรณีคนต่างด้าวที่ไม่มีใบผ่านภาษีอากร
  • Dark
   Light

  มาตรา 4 นว โทษกรณีคนต่างด้าวที่ไม่มีใบผ่านภาษีอากร

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 4 นว คนต่างด้าวผู้ใดเดินทางออกจากประเทศไทยโดยไม่มีใบผ่านภาษีอากร ซึ่งต้องมีตามความในประมวลรัษฎากรนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ

  คนต่างด้าวผู้ใดพยายามกระทำการเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน


  <<มาตรา 4 อัฎฐ การออกใบผ่านภาษีอากรกรณีเข้าออกเป็นประจำ มาตรา 4 ทศ การให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากร>>