มาตรา 4 จัตวา คนต่างด้าวที่ไม่ต้องขอใบผ่านภาษีอากร
  • Dark
   Light

  มาตรา 4 จัตวา คนต่างด้าวที่ไม่ต้องขอใบผ่านภาษีอากร

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 4 จัตวา บทบัญญัติมาตรา 4 ทวิ และมาตรา 4 ตรี ไม่ใช้บังคับแก่คนต่างด้าวผู้เดินทางผ่านประเทศไทย หรือเข้ามา และอยู่ในประเทศไทยชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะรวมกันไม่เกินเก้าสิบวันในปีภาษีใด โดยไม่มีเงินได้พึงประเมิน หรือคนต่างด้าวที่อธิบดีประกาศกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี

  <<มาตรา 4 ตรี การขอใบผ่านภาษีอากรของคนต่างด้าว มาตรา 4 เบญจ การออกใบผ่านภาษีอากร>>