มาตรา 4 สัตต อายุใบผ่านภาษีอากร
  • Dark
   Light

  มาตรา 4 สัตต อายุใบผ่านภาษีอากร

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 4 สัตต ภายใต้บังคับมาตรา 4 อัฏฐ ใบผ่านภาษีอากรให้มีอายุใช้ได้สิบห้าวันนับแต่วันออก ถ้ามีการขอต่ออายุใบผ่านภาษีอากรก่อนสิ้นอายุ อธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต่ออายุให้อีกสิบห้าวันก็ได้

  <<มาตรา 4 ฉ การออกใบภาษีอากร กรณีจะเดินทางโดยรีบด่วนและชั่วคราว มาตรา 4 อัฎฐ การออกใบผ่านภาษีอากรกรณีเข้าออกเป็นประจำ>>