มาตรา 4 ฉ การออกใบภาษีอากร กรณีจะเดินทางโดยรีบด่วนและชั่วคราว
  • Dark
   Light

  มาตรา 4 ฉ การออกใบภาษีอากร กรณีจะเดินทางโดยรีบด่วนและชั่วคราว

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 4 ฉ ในกรณีที่ผู้รับคำร้องตามมาตรา 4 ตรี พิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นคำร้องมีเหตุผลสมควรจะต้องเดินทางออกจากประเทศไทยเป็นการรีบด่วนและชั่วคราว และผู้ยื่นคำร้องมีหลักประกันหรือหลักทรัพย์อยู่ในประเทศไทยพอคุ้มค่าภาษีอากรที่ค้างหรือที่จะต้องชำระ ให้อธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายออกใบผ่านภาษีอากรให้

  <<มาตรา 4 เบญจ การออกใบผ่านภาษีอากร มาตรา 4 สัตต อายุใบผ่านภาษีอากร>>