มาตรา 42 ทวิ ค่าใช้จ่ายสำหรับเงินเดือนและค่าจ้าง
  • Dark
   Light

  มาตรา 42 ทวิ ค่าใช้จ่ายสำหรับเงินเดือนและค่าจ้าง

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 42 ทวิ เงินได้พึงประเมินตามความในมาตรา 40 (1) และ (2) ยอมให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 50 แต่รวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาท

  ในกรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ตามวรรคหนึ่ง และความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ให้ต่างฝ่ายต่างหักค่าใช้จ่ายได้ตามเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง


  <<มาตรา 42 เงินได้ที่ยกเว้นภาษี มาตรา 42 ตรี ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าลิขสิทธิ์>>