มาตรา 42 ตรี ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าลิขสิทธิ์
  • Dark
   Light

  มาตรา 42 ตรี ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าลิขสิทธิ์

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 42 ตรี เงินได้พึงประเมินตามความในมาตรา 40 (3) เฉพาะที่เป็นค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่น ยอมให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

  ในกรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ตามวรรคหนึ่ง และความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ให้ต่างฝ่ายต่างหักค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง


  <<มาตรา 42 ทวิ ค่าใช้จ่ายสำหรับเงินเดือน ค่าจ้าง มาตรา 43 ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเช่าทรัพย์สินฯ>>