มาตรา 43 ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเช่าทรัพย์สิน
  • Dark
    Light

มาตรา 43 ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเช่าทรัพย์สิน

  • Dark
    Light

มาตรา 43 เงินได้พึงประเมินตามความในมาตรา 40 (5) ยอมให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

<<มาตรา 42 ตรี ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าลิขสิทธิ์ มาตรา 44 ค่าใช้จ่ายสำหรับวิชาชีพอิสระ>>