มาตรา 43 ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเช่าทรัพย์สิน
  • Dark
   Light

  มาตรา 43 ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเช่าทรัพย์สิน

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 43 เงินได้พึงประเมินตามความในมาตรา 40 (5) ยอมให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

  <<มาตรา 42 ตรี ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าลิขสิทธิ์ มาตรา 44 ค่าใช้จ่ายสำหรับวิชาชีพอิสระ>>