มาตรา 44 ค่าใช้จ่ายสำหรับวีชาชีพอิสระ
  • Dark
   Light

  มาตรา 44 ค่าใช้จ่ายสำหรับวีชาชีพอิสระ

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 44 เงินได้พึงประเมินตามความในมาตรา 40 (6) ยอมให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

  <<มาตรา 43 ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเช่าทรัพย์สินฯ มาตรา 45 ค่าใช้จ่ายสำหรับค่ารับเหมา>>