มาตรา 45 ค่าใช้จ่ายสำหรับการรับเหมา
  • Dark
   Light

  มาตรา 45 ค่าใช้จ่ายสำหรับการรับเหมา

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 45 เงินได้พึงประเมินตามความในมาตรา 40 (7) ยอมให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

  <<มาตรา 44 ค่าใช้จ่ายสำหรับวิชาชีพอิสระ มาตรา 46 ค่าใช้จ่ายสำหรับเงินได้จากการอื่น>>