มาตรา 46 ค่าใช้จ่ายสำหรับเงินได้จากการอื่น
  • Dark
   Light

  มาตรา 46 ค่าใช้จ่ายสำหรับเงินได้จากการอื่น

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 46 เงินได้พึงประเมินตามความในมาตรา 40 (8) ยอมให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามที่จะได้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

  <<มาตรา 45 ค่าใช้จ่ายสำหรับค่ารับเหมา มาตรา 47 การหักค่าลดหย่อน>>