มาตรา 48 ทวิ องค์การของรัฐบาลเสียภาษีเงินได้แทนผู้ขายสินค้า
  • Dark
   Light

  มาตรา 48 ทวิ องค์การของรัฐบาลเสียภาษีเงินได้แทนผู้ขายสินค้า

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 48 ทวิ ให้องค์การของรัฐบาลเสียภาษีเงินได้แทนผู้ขายสินค้าทอดหนึ่งทอดใดหรือทุกทอดที่ซื้อสินค้าขององค์การของรัฐบาลตามวิธีการ อัตรา และประเภทสินค้าตามที่กำหนด

  โดยกฎกระทรวง ทั้งนี้ เฉพาะสำหรับเงินได้จากการขายสินค้านั้น ภาษีที่เสียแทนตามวรรคหนึ่งให้ถือเป็นเครดิตของผู้เสียภาษีในการคำนวณภาษี


  <<มาตรา 48 การคำนวณภาษีเงินได้ มาตรา 48 ตรี ยกเลิก>>