มาตรา 49 ทวิ การกำหนดราคาขายอสังหาริมทรัพย์
  • Dark
   Light

  มาตรา 49 ทวิ การกำหนดราคาขายอสังหาริมทรัพย์

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 49 ทวิ ในกรณีที่เป็นการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยมีหรือไม่มีค่าตอบแทน ไม่ว่าราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์นั้นจะเป็นอย่างไรก็ตาม ให้เจ้าพนักงานประเมินกำหนดราคาขายอสังหาริมทรัพย์นั้นโดยถือตามราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งเป็นราคาที่ใช้อยู่ในวันที่มีการโอนนั้น

  <<มาตรา 49 การกำหนดเงินได้สุทธิ มาตรา 50 การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย>>