มาตรา 5 อำนาจหน้าที่และการควบคุมของกรมสรรพากร
  • Dark
   Light

  มาตรา 5 อำนาจหน้าที่และการควบคุมของกรมสรรพากร

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 5 ภาษีอากรซึ่งบัญญัติไว้ในลักษณะนี้ ให้อยู่ในอำนาจหน้าที่และการควบคุมของกรมสรรพากร

  <<มาตรา 4 ทศ การให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากร มาตรา 6 ผู้รับผิดชอบในคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล>>