มาตรา 51 หนังสือแจ้งความให้ยื่นบัญชีจ่ายเงินได้
  • Dark
   Light

  มาตรา 51 หนังสือแจ้งความให้ยื่นบัญชีจ่ายเงินได้

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 51 เจ้าพนักงานประเมินอาจส่งหนังสือแจ้งความแก่บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลให้ยื่นบัญชีจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) (2) (3) (4) และ (7) หรือพยานหลักฐานอื่นอันควรแก่เรื่องเพื่อตรวจสอบการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ตามที่เห็นสมควร และผู้ได้รับหนังสือแจ้งความต้องปฏิบัติตามภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งความ

  <<มาตรา 50 ทวิ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาตรา 52 การนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย>>