มาตรา 52 ทวิ การยื่นรายการชำระภาษีก่อนกำหนด
  • Dark
   Light

  มาตรา 52 ทวิ การยื่นรายการชำระภาษีก่อนกำหนด

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 52 ทวิ ก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการตามความในมาตรา 56 ผู้มีเงินได้พึงประเมินประเภทที่ไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ถ้ามีเงินได้พึงประเมินตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป จะนำภาษีตามเกณฑ์ในมาตรา 48 ไปชำระต่ออำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอพร้อมกับยื่นรายการตามแบบที่อธิบดีกำหนดก็ได้

  ภาษีที่ชำระตามความในวรรคก่อน ให้ถือเป็นเครดิตของผู้ต้องเสียภาษีในการคำนวณภาษี


  <<มาตรา 52 การนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย มาตรา 53 การหักภาษีในกรณีตั้งฎีกาเบิกเงิน>>