มาตรา 53 การหักภาษีในกรณีตั้งฎีกาเบิกเงิน
  • Dark
   Light

  มาตรา 53 การหักภาษีในกรณีตั้งฎีกาเบิกเงิน

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 53 ในกรณีรัฐบาลหรือองค์การรัฐบาลเป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้จ่ายเงินที่จะตรวจสอบให้แน่ว่าจำนวนเงินภาษีที่จะต้องหักตามมาตรา 50 นั้น ได้คำนวณและจดไว้ในฎีกาเบิกเงินแล้วและให้เป็นหน้าที่ที่จะหักเงินจำนวนนั้นก่อนจ่าย แต่ถ้ามิได้มีการตั้งฎีกาเบิกเงินก็ให้เจ้าพนักงานผู้จ่ายเงินปฏิบัติตามมาตรา 50 มาตรา 52 และมาตรา 59 โดยอนุโลม

  <<มาตรา 52 ทวิ การยื่นรายการชำระภาษีก่อนกำหนด มาตรา 54 ความรับผิดกรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย>>