มาตรา 54 ความรับผิดกรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • Dark
   Light

  มาตรา 54 ความรับผิดกรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 54 ถ้าผู้จ่ายเงินตามมาตรา 50 และมาตรา 53 มิได้หักและนำเงินส่ง หรือได้หักและนำเงินส่งแล้วแต่ไม่ครบจำนวนที่ถูกต้อง ผู้จ่ายเงินต้องรับผิดร่วมกับผู้มีเงินได้ในการเสียภาษีที่ต้องชำระตามจำนวนเงินภาษีที่มิได้หักและนำส่งหรือตามจำนวนที่ขาดไป แล้วแต่กรณี

  ในกรณีที่ผู้จ่ายเงินได้หักเงินภาษีไว้ตามมาตรา 50 หรือมาตรา 53 แล้ว ให้ผู้มีเงินได้ซึ่งต้องเสียภาษีพ้นความรับผิดที่จะต้องชำระเงินภาษีเท่าจำนวนที่ผู้จ่ายเงินได้หักไว้แล้วนั้น และให้ผู้จ่ายเงินรับผิดชำระเงินภาษีจำนวนนั้นแต่ฝ่ายเดียว


  <<มาตรา 53 การหักภาษีในกรณีตั้งฎีกาเบิกเงิน มาตรา 55การหักภาษีไม่เสื่อมสิทธิที่จะประเมินภาษี>>