มาตรา 55 การหักภาษีไม่เสื่อมสิทธิที่จะประเมินภาษี
  • Dark
   Light

  มาตรา 55 การหักภาษีไม่เสื่อมสิทธิที่จะประเมินภาษี

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 55 อำนาจการเก็บเงินภาษีโดยวิธีหักไว้ตามมาตรา 50 และมาตรา 53 มิให้เป็นเหตุเสื่อมสิทธิของเจ้าพนักงานประเมินในการที่จะเรียกเก็บเงินภาษีนั้นโดยวิธีอื่น

  <<มาตรา 54 ความรับผิดกรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย มาตรา 56 กำหนดเวลายื่นรายการ>>