มาตรา 57 การยื่นรายการแทนผู้เยาว์ฯ
  • Dark
   Light

  มาตรา 57 การยื่นรายการแทนผู้เยาว์ฯ

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 57 ถ้าผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 56 วรรค 1 เป็นผู้เยาว์ ผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นผู้อยู่ในต่างประเทศ ให้เป็นหน้าที่ของผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ หรือผู้จัดการกิจการอันก่อให้เกิดเงินได้พึงประเมินนั้น แล้วแต่กรณี ต้องปฏิบัติตามมาตรา 56 วรรค 1 และเป็นตัวแทนในการชำระภาษี

  <<มาตรา 56 ทวิ การยื่นรายการกลางปี มาตรา 57 ทวิ การยื่นรายการของผู้ที่ถึงแก่ความตาย>>