มาตรา 57 จัตวา การชำระภาษีพร้อมกับยื่นรายการ
  • Dark
   Light

  มาตรา 57 จัตวา การชำระภาษีพร้อมกับยื่นรายการ

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 57 จัตวา ภายใต้บังคับมาตรา 64 การยื่นรายการตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 57 ทวิ มาตรา 57 ตรี หรือมาตรา 57 เบญจ ถ้ามีภาษีต้องเสียให้ชำระต่ออำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่ภายในกำหนดเวลาพร้อมกับการยื่นรายการ

  <<มาตรา 57 ตรีการถือเงินได้ของภริยาเป็นของสามี (ยกเลิก) มาตรา 57 เบญจ ภริยาคำนวณภาษีต่างหากจากสามี (ยกเลิก)>>