มาตรา 58 ยื่นรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายเมื่อสิ้นปี
  • Dark
   Light

  มาตรา 58 ยื่นรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายเมื่อสิ้นปี

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 58 ภายในเดือนมกราคมทุก ๆ ปี

  (1) ให้หัวหน้าส่วนราชการในกระทรวง ทบวง กรม หัวหน้าส่วนราชการตามท้องที่ หรือองค์การรัฐบาลยื่นรายการตามแบบที่อธิบดีกำหนดไปยังเจ้าพนักงานประเมิน แสดงรายการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แต่ถ้าอธิบดีเห็นสมควรจะยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติก็ได้

  (2) ให้บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ตามมาตรา 50 ยื่นรายการตามแบบที่อธิบดีกำหนดต่อเจ้าพนักงานประเมินแสดงรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) (2) และ (4)

  มาตรา 59 พร้อมกับการนำเงินภาษีส่งตามมาตรา 52 ให้บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลอื่น ยื่นรายการตามแบบที่อธิบดีกำหนด แสดงการหักภาษีเป็นรายตัวผู้มีเงินได้พึงประเมิน


  <<มาตรา 57 เบญจ ภริยาคำนวณภาษีต่างหากจากสามี (ยกเลิก) มาตรา 59 ยื่นรายการนำส่งภาษีเป็นรายตัว>>