มาตรา 59 ยื่นรายการนำส่งภาษีเป็นรายตัว
  • Dark
   Light

  มาตรา 59 ยื่นรายการนำส่งภาษีเป็นรายตัว

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 59 พร้อมกับการนำเงินภาษีส่งตามมาตรา 52 ให้บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลอื่น ยื่นรายการตามแบบที่อธิบดีกำหนด แสดงการหักภาษีเป็นรายตัวผู้มีเงินได้พึงประเมิน

  <<มาตรา 58 ยื่นรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายเมื่อสิ้นปี มาตรา 60 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นเงินได้และเป็นเครดิต>>