มาตรา 6 ผู้รับผิดชอบในคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
  • Dark
    Light

มาตรา 6 ผู้รับผิดชอบในคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

  • Dark
    Light

มาตรา 6 ในกรณีทั้งปวงซึ่งคณะบุคคลเป็นผู้มีหน้าที่และคณะนั้นมิใช่นิติบุคคล ให้ผู้อำนวยการหรือผู้จัดการคณะนั้นเป็นผู้รับผิดชอบ

<<มาตรา 5 อำนาจหน้าที่และการควบคุมของกรมสรรพากร มาตรา 7 ผู้ลงลายมือชื่อในรายการที่ยื่นของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล>>