มาตรา 60 การเครดิตภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • Dark
   Light

  มาตรา 60 การเครดิตภาษีหัก ณ ที่จ่าย

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 60 เพื่อประโยชน์แห่งการคำนวณยอดเงินได้พึงประเมินของผู้ต้องเสียภาษี ให้ถือว่าเงินภาษีที่ได้หักและนำส่งตามความในมาตรา 50 มาตรา 52 และมาตรา 53 เป็นเงินได้พึงประเมินที่ผู้ต้องเสียภาษีได้รับ ส่วนจำนวนเงินภาษีที่หักและนำส่งไว้นั้นให้ถือเป็นเครดิตของผู้ต้องเสียภาษีในการคำนวณภาษี

  <<มาตรา 59 ยื่นรายการนำส่งภาษีเป็นรายตัว มาตรา 60 ทวิ การประเมินภาษีก่อนกำหนดเวลา>>