มาตรา 60 ทวิ การประเมินภาษีก่อนกำหนดเวลา
  • Dark
   Light

  มาตรา 60 ทวิ การประเมินภาษีก่อนกำหนดเวลา

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 60 ทวิ ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีตามหมวดนี้ เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจที่จะประเมินเรียกเก็บภาษีจากบุคคลใด ๆ ก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการตามความในมาตรา 56 มาตรา 57 หรือมาตรา 57 ทวิ แล้วแต่กรณีก็ได้ เมื่อได้ประเมินแล้วให้แจ้งจำนวนภาษีที่ประเมินไปยังผู้ต้องเสียภาษี ในกรณีนี้จะอุทธรณ์การประเมินก็ได้

  ภาษีที่ประเมินเรียกเก็บตามความในวรรคก่อน ให้ถือเป็นเครดิตของผู้ต้องเสียภาษีในการคำนวณภาษีจากยอดเงินได้สุทธิทั้งปี


  <<มาตรา 60 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นเงินได้และเป็นเครดิต มาตรา 61 การประเมินภาษีจากผู้มีชื่อในหนังสือสำคัญ>>