มาตรา 61 การประเมินภาษีจากผู้มีชื่อในหนังสือสำคัญ
  • Dark
   Light

  มาตรา 61 การประเมินภาษีจากผู้มีชื่อในหนังสือสำคัญ

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 61 บุคคลใดมีชื่อในหนังสือสำคัญใด ๆ แสดงว่า

  (1) เป็นเจ้าของทรัพย์สินอันระบุไว้ในหนังสือสำคัญและทรัพย์สินนั้นก่อให้เกิดเงินได้พึงประเมิน หรือ

  (2) เป็นผู้ได้รับเงินได้พึงประเมินโดยหนังสือสำคัญเช่นว่านั้น เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินเรียกเก็บภาษีทั้งหมดจากผู้มีชื่อในหนังสือสำคัญนั้นก็ได้ แต่ถ้าบุคคลนั้นต้องโอนเงินได้พึงประเมินให้แก่บุคคลอื่น บุคคลนั้นมีสิทธิหักเงินภาษีจากจำนวนเงินซึ่งต้องโอนให้แก่บุคคลอื่นตามส่วน


  <<มาตรา 60 ทวิ การประเมินภาษีก่อนกำหนดเวลา มาตรา 62 ผู้รับผิดเสียภาษีแทนผู้เยาว์ ผู้ตาย>>