มาตรา 65 จัตวา องค์การรัฐบาลเสียภาษีเงินได้แทน
  • Dark
   Light

  มาตรา 65 จัตวา องค์การรัฐบาลเสียภาษีเงินได้แทน

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 65 จัตวา ให้องค์การของรัฐบาลเสียภาษีเงินได้แทนผู้ขายสินค้าทอดหนึ่งทอดใดหรือทุกทอดซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ซื้อสินค้าจากองค์การของรัฐบาลตามวิธีการ อัตรา และประเภทสินค้าที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ เฉพาะสำหรับเงินได้จากการขายสินค้านั้น

  ภาษีที่เสียแทนตามวรรคหนึ่งให้ถือเป็นเครดิตของผู้เสียภาษีในการคำนวณภาษี


  <<มาตรา 65 ตรี รายการที่ไม่ถือเป็นรายจ่าย มาตรา 66 หลักเกณฑ์การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล>>