มาตรา 66 หลักเกณฑ์การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • Dark
    Light

มาตรา 66 หลักเกณฑ์การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

  • Dark
    Light

บริษัทไทย

มาตรา 66 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและกระทำกิจการในประเทศไทยต้องเสียภาษีตามบทบัญญัติในส่วนนี้

สาขาของบริษัทต่างประเทศ

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและกระทำกิจการในที่อื่น ๆ รวมทั้งในประเทศไทย ให้เสียภาษีในกำไรสุทธิจากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ได้กระทำในประเทศไทยในรอบระยะเวลาบัญชี และการคำนวณกำไรสุทธิให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับมาตรา 65 และมาตรา 65 ทวิ แต่ถ้าไม่สามารถจะคำนวณกำไรสุทธิดังกล่าวแล้วได้ ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการประเมินภาษีตามมาตรา 71 (1) มาใช้บังคับโดยอนุโลม

กฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง


<<มาตรา 65 จัตวา องค์การรัฐบาลเสียภาษีเงินได้แทน มาตรา 67 ภาษีของบริษัทขนส่งระหว่างประเทศ>>