มาตรา 68 กำหนดเวลายื่นรายการและชำระภาษี
  • Dark
    Light

มาตรา 68 กำหนดเวลายื่นรายการและชำระภาษี

  • Dark
    Light

มาตรา 68 ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยื่นรายการซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการคำนวณภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีตามแบบที่อธิบดีกำหนดพร้อมกับชำระภาษีต่ออำเภอ

กฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง


<<มาตรา 67 ตรี เงินเพิ่มกรณียื่นรายการ 2 ครั้ง มาตรา 68 ทวิ งบดุล บัญชีทำการ และ บัญชีกำไรขาดทุน>>