มาตรา 68 ทวิ ยื่นงบดุล บัญชีทำการ และ บัญชีกำไรขาดทุน
  • Dark
    Light

มาตรา 68 ทวิ ยื่นงบดุล บัญชีทำการ และ บัญชีกำไรขาดทุน

  • Dark
    Light

มาตรา 68 ทวิ เพื่อประโยชน์ในการคำนวณภาษี ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจัดทำบัญชีงบดุล บัญชีทำการ และบัญชีกำไรขาดทุนในรอบระยะเวลาบัญชีตามมาตรา 65 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 66 วรรคสองซึ่งกระทำกิจการขนส่งผ่านประเทศต่าง ๆ ให้ทำบัญชีรายรับก่อนหักรายจ่ายเกี่ยวกับค่าโดยสาร ค่าระวาง ค่าธรรมเนียม และประโยชน์อื่นใดอันต้องเสียภาษีแทนบัญชีงบดุล บัญชีทำการ และบัญชีกำไรขาดทุนในรอบระยะเวลาบัญชีเฉพาะกิจการขนส่งดังกล่าวแล้ว

<<มาตรา 68 กำหนดเวลายื่นรายการและชำระภาษี มาตรา 69 การยื่นรายการต้องมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ และ รับรอง>>