มาตรา 69 การยื่นรายการต้องมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ และ รับรอง
  • Dark
   Light

  มาตรา 69 การยื่นรายการต้องมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ และ รับรอง

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 69 ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยื่นรายการซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการคำนวณภาษีตามมาตรา 65 มาตรา 65 ทวิ มาตรา 66 และมาตรา 67 เกี่ยวกับรายรับรายจ่าย กำไรสุทธิและรายการอื่น ๆ ต่อเจ้าพนักงานประเมินตามแบบที่อธิบดีกำหนด พร้อมด้วยบัญชีงบดุล บัญชีทำการและบัญชีกำไรขาดทุน บัญชีรายรับรายจ่าย หรือบัญชีรายรับก่อนหักรายจ่ายที่มีบุคคลตามมาตรา 3 สัตต ตรวจสอบและรับรองในรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว แล้วแต่กรณี

  กฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง


  <<มาตรา 68 ทวิ งบดุล บัญชีทำการ และ บัญชีกำไรขาดทุน มาตรา 69 ทวิ การหักภาษี ณ ที่จ่ายของรัฐบาล>>