มาตรา 69 ทวิ การหักภาษี ณ ที่จ่ายของรัฐบาล
  • Dark
   Light

  มาตรา 69 ทวิ การหักภาษี ณ ที่จ่ายของรัฐบาล

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 69 ทวิ ภายใต้บังคับมาตรา 70 ถ้ารัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 ให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใด ให้คำนวณหักภาษีเงินได้ไว้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ภาษีที่หักไว้นี้ให้ถือเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามรอบระยะเวลาบัญชีที่หักไว้นั้น ในการนี้ให้นำมาตรา 52 มาตรา 53 มาตรา 54 มาตรา 58 และมาตรา 59 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

  กฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง


  <<มาตรา 69 การยื่นรายการต้องมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ และ รับรอง มาตรา 69 ตรี การหักภาษีกรณีขายอสังหาริมทรัพย์>>