มาตรา 7 ผู้ลงลายมือชื่อในรายการที่ยื่นของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
  • Dark
   Light

  มาตรา 7 ผู้ลงลายมือชื่อในรายการที่ยื่นของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 7 บรรดารายการ รายงาน หรือเอกสารอื่น ซึ่งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต้องทำยื่นนั้น ให้กรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้จัดการเป็นผู้ลงลายมือชื่อ

  <<มาตรา 6 ผู้รับผิดชอบในคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล มาตรา 8 การส่งหมายเรียกหรือหนังสือ>>