มาตรา 70 ตรี การส่งสินค้าออกถือว่าขาย
  • Dark
   Light

  มาตรา 70 ตรี การส่งสินค้าออกถือว่าขาย

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 70 ตรี บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใด ส่งสินค้าออกไปต่างประเทศให้แก่หรือตามคำสั่งของสำนักงานใหญ่ สาขา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน ตัวการ ตัวแทน นายจ้าง หรือลูกจ้าง ให้ถือว่าการที่ได้ส่งสินค้าไปนั้นเป็นการขายในประเทศไทยด้วย และให้ถือราคาสินค้าตามราคาตลาดในวันที่ส่งไปเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ส่งไปนั้น

  ความในวรรคก่อนมิให้ใช้บังคับในกรณีที่สินค้านั้น

  (1) เป็นของที่ส่งไปเป็นตัวอย่างหรือเพื่อการวิจัยโดยเฉพาะ

  (2) เป็นของผ่านแดน

  (3) เป็นของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร แล้วส่งกลับออกไปให้ผู้ส่งเข้ามาภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่สินค้านั้นเข้ามาในราชอาณาจักร

  (4) เป็นของที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร แล้วส่งกลับคืนเข้ามาให้ผู้ส่งในราชอาณาจักรภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร

  กฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง


  <<มาตรา 70 ทวิ ภาษีจากการจำหน่ายเงินกำไร มาตรา 71 การประเมินภาษีจากยอดรายรับ>>