มาตรา 76 ฉ การชำระภาษีและขอคืนภาษี กรณีใช้เงินตราสกุลอื่นเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน
  • Dark
    Light

มาตรา 76 ฉ การชำระภาษีและขอคืนภาษี กรณีใช้เงินตราสกุลอื่นเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน

  • Dark
    Light

มาตรา 76 ฉ การชำระภาษีตามมาตรา 67 ทวิ และมาตรา 68 และการคืนเงินภาษีในกรณีของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้เงินตราสกุลอื่นเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานตามมาตรา 76 ตรี ให้ใช้เงินตราไทย โดยให้คำนวณค่าตามอัตราถัวเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและอัตราขายของธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คำนวณไว้ในวันทำการสุดท้ายก่อนวันชำระภาษีหรือก่อนวันที่ผู้มีอำนาจอนุมัติให้คืนเงินภาษี

<<มาตรา 76 เบญจ ..... มาตรา 76 สัตต .....>>