มาตรา 77 ภาษีอากรประเมิน
  • Dark
    Light

มาตรา 77 ภาษีอากรประเมิน

  • Dark
    Light

มาตรา 77 ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีอากรประเมิน

<<มาตรา 76 สัตต ..... มาตรา 77/1 คำนิยาม>>