มาตรา 77/2 การกระทำที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • Dark
    Light

มาตรา 77/2 การกระทำที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • Dark
    Light

มาตรา 77/2 การกระทำกิจการดังต่อไปนี้ในราชอาณาจักรให้อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามบทบัญญัติในหมวดนี้

(1) การขายสินค้าหรือการให้บริการโดยผู้ประกอบการ

(2) การนำเข้าสินค้าโดยผู้นำเข้า

การให้บริการในราชอาณาจักรให้หมายถึง บริการที่ทำในราชอาณาจักรโดยไม่คำนึงว่าการใช้บริการนั้นจะอยู่ในต่างประเทศหรือในราชอาณาจักร การให้บริการที่ทำในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักรให้ถือว่าการให้บริการนั้น เป็นการให้บริการในราชอาณาจักร

กฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง

1. ขายสินค้าหรือการให้บริการ

2. การนำเข้าสินค้า

3. บริการนอกใช้ใน


<<มาตรา 77/1 คำนิยาม มาตรา 77/3 กิจการที่ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ภาษีธุรกิจเฉพาะ>>