มาตรา 77/2 การกระทำที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • Dark
   Light

  มาตรา 77/2 การกระทำที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 77/2 การกระทำกิจการดังต่อไปนี้ในราชอาณาจักรให้อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามบทบัญญัติในหมวดนี้

  (1) การขายสินค้าหรือการให้บริการโดยผู้ประกอบการ

  (2) การนำเข้าสินค้าโดยผู้นำเข้า

  การให้บริการในราชอาณาจักรให้หมายถึง บริการที่ทำในราชอาณาจักรโดยไม่คำนึงว่าการใช้บริการนั้นจะอยู่ในต่างประเทศหรือในราชอาณาจักร การให้บริการที่ทำในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักรให้ถือว่าการให้บริการนั้น เป็นการให้บริการในราชอาณาจักร

  กฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง

  1. ขายสินค้าหรือการให้บริการ

  2. การนำเข้าสินค้า

  3. บริการนอกใช้ใน


  <<มาตรา 77/1 คำนิยาม มาตรา 77/3 กิจการที่ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ภาษีธุรกิจเฉพาะ>>