มาตรา 77/5 กิจการใดขายหรือให้บริการ อธิบดีมีอำนาจวินิจฉัย
  • Dark
   Light

  มาตรา 77/5 กิจการใดขายหรือให้บริการ อธิบดีมีอำนาจวินิจฉัย

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 77/5 ในกรณีที่มีปัญหาว่ากิจการใดเป็นการขายสินค้าหรือการให้บริการ ให้อธิบดีมีอำนาจวินิจฉัย และคำวินิจฉัยของอธิบดีให้ถือเป็นที่สุด

  <<มาตรา 77/4 ให้ส่งสำเนาสัญญาตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป มาตรา 78 ความรับผิดในกรณีขายสินค้า>>