มาตรา 79/5 ฐานภาษีสำหรับการนำเข้าและการขายซึ่งยาสูบ
  • Dark
   Light

  มาตรา 79/5 ฐานภาษีสำหรับการนำเข้าและการขายซึ่งยาสูบ

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 79/5 ฐานภาษีสำหรับการนำเข้าและการขายซึ่งยาสูบตามประเภทและชนิดที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  (1) สำหรับการนำเข้าให้เป็นไปตามมาตรา 79/2

  (2) สำหรับการขาย ได้แก่ มูลค่าของยาสูบที่ได้มาจากการหักจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มออกจากจำนวนเต็มของราคาขายปลีกของยาสูบ โดยให้คำนวณจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่รวมอยู่ในจำนวนเต็มของราคาขายปลีก


  <<มาตรา 79/4 การคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินไทย มาตรา 79/6 นำเข้าและขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมัน>>