มาตรา 79/7 ฐานภาษีมูลค่าเพิ่มอื่นๆ
  • Dark
   Light

  มาตรา 79/7 ฐานภาษีมูลค่าเพิ่มอื่นๆ

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 79/7 ฐานภาษีสำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าสินค้าที่มิได้บัญญัติไว้ในส่วนนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา และในพระราชกฤษฎีกาจะกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขใด ๆ เพื่อการคำนวณมูลค่าของฐานภาษีสำหรับกิจการดังกล่าวด้วยก็ได้

  << มาตรา 79/6 ฐานภาษีสำหรับการนำเข้าและขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมัน มาตรา 80 อัตรา 10.0%>>