มาตรา 80 อัตรา 10.0%
  • Dark
   Light

  มาตรา 80 อัตรา 10.0%

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 80 ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ 10.0 ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการประกอบกิจการดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กำหนดไว้ในมาตรา 80/2

  (1) การขายสินค้า

  (2) การให้บริการ

  (3) การนำเข้า

  อัตราภาษีตามวรรคหนึ่งให้ลดลงได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา แต่ต้องกำหนดอัตราภาษีให้เป็นอัตราภาษีเดียวกันสำหรับการขายสินค้า การให้บริการ และการนำเข้าทุกกรณี


  <<มาตรา 79/7 ฐานภาษีมูลค่าเพิ่มอื่นๆ มาตรา 80/1 การประกอบกิจการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 0 %>>