มาตรา 80/2 อัตรา 2.5%
  • Dark
   Light

  มาตรา 80/2 อัตรา 2.5%

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 80/2 ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ 2.5 ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการในราชอาณาจักร ซึ่งกิจการดังกล่าวต้องคำนวณเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/16

  อัตราภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้ลดลงได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา แต่ต้องกำหนดอัตราภาษีให้เป็นอัตราภาษีเดียวกันสำหรับการขายสินค้าและการให้บริการทุกกรณี


  <<มาตรา 80/1 การประกอบกิจการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 0 % มาตรา 81 การขายที่ไม่ได้ส่งออก>>