มาตรา 81/1 ยกเว้นให้แก่กิจการขนาดย่อม
  • Dark
   Light

  มาตรา 81/1 ยกเว้นให้แก่กิจการขนาดย่อม

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 81/1 ผู้ประกอบการซึ่งประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และกิจการดังกล่าวมีมูลค่าของฐานภาษีไม่เกินมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อมตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

  พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งจะกำหนดจำนวนมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อมให้แตกต่างกันในกิจการแต่ละประเภทไม่ได้ แต่จำนวนมูลค่าของฐานภาษีที่กำหนดจะต้องไม่น้อยกว่า 600,000 บาทต่อปี

  กฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง


  <<มาตรา 81 การขายที่ไม่ได้ส่งออก มาตรา 81/2 อธิบดีจะให้ทำรายงานก็ได้>>