มาตรา 81/2 อธิบดีจะให้ทำรายงานก็ได้
  • Dark
   Light

  มาตรา 81/2 อธิบดีจะให้ทำรายงานก็ได้

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 81/2 กิจการใดได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามส่วนนี้หรือตามกฎหมายอื่นให้ผู้ประกอบการได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามหมวดนี้ แต่อธิบดีจะกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องจัดทำรายงานตามส่วน 11 ก็ได้

  <<มาตรา 81/1 ยกเว้นให้แก่กิจการขนาดย่อม มาตรา 81/3 ขออนุมัติจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้>>