มาตรา 81/3 ขออนุมัติจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้
  • Dark
   Light

  มาตรา 81/3 ขออนุมัติจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 81/3 ผู้ประกอบการซึ่งประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มดังต่อไปนี้ มีสิทธิแจ้งต่ออธิบดีตามแบบที่อธิบดีกำหนดเพื่อขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามหมวดนี้ได้โดยต้องคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3

  (1) กิจการขายสินค้าตามที่ระบุไว้ในมาตรา 81 (1) (ก) ถึง (ฉ)

  (2) กิจการขนาดย่อมตามมาตรา 81/1

  (3) กิจการอื่นตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

  เมื่อผู้ประกอบการตามวรรคหนึ่งได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 85/1 (2) แล้ว ผู้ประกอบการดังกล่าวจะเลิกเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้ต่อเมื่อได้ใช้สิทธิขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 85/10 (3) และอธิบดีได้สั่งถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

  กฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง


  <<มาตรา 81/2 อธิบดีจะให้ทำรายงานก็ได้ มาตรา 82 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี>>