มาตรา 82 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
  • Dark
    Light

มาตรา 82 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

  • Dark
    Light

มาตรา 82 ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามบทบัญญัติในหมวดนี้

(1) ผู้ประกอบการ

(2) ผู้นำเข้า


<<มาตรา 81/3 ขออนุมัติจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ มาตรา 82/1 ให้บุคคลอื่นมีหน้าที่เสียภาษี>>