มาตรา 82 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
  • Dark
   Light

  มาตรา 82 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 82 ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามบทบัญญัติในหมวดนี้

  (1) ผู้ประกอบการ

  (2) ผู้นำเข้า


  <<มาตรา 81/3 ขออนุมัติจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ มาตรา 82/1 ให้บุคคลอื่นมีหน้าที่เสียภาษี>>