มาตรา 82/12 กรณีภาษีอัตราศูนย์ ต่อมามีการโอน
  • Dark
   Light

  มาตรา 82/12 กรณีภาษีอัตราศูนย์ ต่อมามีการโอน

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 82/12 ในการขายสินค้าหรือการให้บริการที่ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1 (5) และภายหลังได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าหรือโอนสิทธิในบริการอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ผู้รับโอนสินค้าหรือผู้รับโอนสิทธิในบริการที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/1 (2) เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อความรับผิดในการเสียภาษีเกิดขึ้น โดยให้คำนวณจากฐานภาษีตามมาตรา 79/3 (4) ของส่วน 3 และอัตราภาษีตามมาตรา 80

  <<มาตรา 82/11 การจำหน่ายหนี้สูญ มาตรา 82/13 กำหนดให้ผู้ประกอบการนอกประเทศเสียภาษี และ ชำระภาษี>>