มาตรา 82/16 เสียภาษี 1.5 ห้ามเรียกภาษีขาย
  • Dark
   Light

  มาตรา 82/16 เสียภาษี 1.5 ห้ามเรียกภาษีขาย

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 82/16 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งประกอบกิจการเฉพาะการขายสินค้าหรือการให้บริการในราชอาณาจักร และกิจการดังกล่าวมีมูลค่าของฐานภาษีเกินกว่ามูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อมตามมาตรา 81/1 แต่ไม่เกินกว่ามูลค่าของฐานภาษีซึ่งได้คำนวณตามหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ให้ผู้ประกอบการดังกล่าวเสียภาษีมูลค่าเพิ่มโดยคำนวณจากฐานภาษีในเดือนภาษีตามอัตราภาษีที่กำหนดไว้ในมาตรา 80/2

  ในการคำนวณฐานภาษีตามวรรคหนึ่งมิให้นำมาตรา 79 วรรคสาม (3) มาใช้บังคับ

  ห้ามมิให้ผู้ประกอบการตามวรรคหนึ่งซึ่งได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าหรือบริการตามมาตรา 82/4 หรือออกใบกำกับภาษี

  กฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง


  <<มาตรา 82/15 ให้ผู้นำเข้าสินค้า ตามภาค 4 ภายหลังโอนไป เสียภาษีและชำระภาษี มาตรา 82/17 ผู้เสียภาษีซื้อในขณะที่เสีย 1.5 หักออกเมื่อเสีย 7.0>>